Opšti uslovi korišćenja

Ovi Opšti uslovi & Uslovi se primenjuju na sve ponude, ponude i naknadne ugovore između pravnog lica Maksim Azarov pr eServer Srbije registrovanog u Bulevaru Kralja Aleksandra Ujedinitelja 2A, sprat 9, stan 40, 37000, Kruševac, Srbija sa PIB:112980450 (u daljem tekstu „eServer“) i njegovim pandan (u daljem tekstu „Klijent”).

Primena bilo kakvih uslova kupovine Kupca se izričito odbija. Sve odredbe i uslovi koji odstupaju od ovih Opštih uslova su važeći samo ako ih eServer izričito potvrdi u pisanoj formi.

Član 1. Formiranje sporazuma

 1. eServer nudi različite usluge hostovanja, kolokacije i usluge u oblaku. Kupac može da izabere željenu konfiguraciju i opcije preko veb interfejsa koji obezbeđuje eServer.
 2. Po prijemu izabrane konfiguracije od Klijenta, eServer će pregledati i odobriti ili odbiti porudžbinu. Kupac će biti obavešten putem e-pošte. eServer je slobodan da odbije bilo koju narudžbu, ali mora da obrazloži odbijanje.
 3. Cene i druge opcije predstavljene na veb lokaciji eServera su neobavezujuće i podložne su promeni u bilo kom trenutku. Samo odobreni zahtev od eServera određuje sadržaj i cenu konfiguracije i opcija koje je odabrao Klijent.
 4. eServer ima pravo da ispravi greške u izabranoj konfiguraciji, uključujući cene, pod uslovom da eServer obavesti Klijenta što je pre moguće o grešci.

Član 2. Pružanje usluga

 1. Po odobrenju, eServer će primeniti uslugu kako je navedeno u porudžbini. eServer će omogućiti pristup servisu koristeći administrativni nalog koji je postavio eServer. Klijent može da kreira dodatne naloge preko konfiguracionog interfejsa usluga.
 2. Klijent se slaže da će koristiti samo jake lozinke i primeniti sve bezbednosne mere odgovarajuće u datim okolnostima (npr. korišćenje ssh umesto telneta) da bi zaštitio pristup administrativnim i drugim nalozima na uslugama.
 3. eServer pruža usluge kojima se ne upravlja. eServer može pretpostaviti da su sve aktivnosti koje se dešavaju korišćenjem administrativnog naloga ili dodatnog naloga pod nadzorom i rizikom Korisnika. Ako Klijent posumnja da je neovlašćena treća strana dobila pristup lozinki, Korisnik će promeniti svoju lozinku što je pre moguće i/ili kontaktirati eServer što je pre moguće kako bi se mogle preduzeti odgovarajuće mere.
 4. Kupac se obavezuje da učini sve što je u njegovoj moći što je razumno neophodno da eServer pruži usluge. Kupac će posebno osigurati da eServer ima pristup svim informacijama za koje eServer naznači da su neophodne za pružanje usluga.

Član 3. Dostupnost usluga

 1. eServer koristi komercijalno razumne napore da obezbedi kontinuiranu dostupnost Usluga, ali ne može da garantuje da će Usluge biti dostupne u korist Klijenta u svakom trenutku.
 2. U slučaju bilo kakvog prekida ili ograničene dostupnosti Usluga, eServer će uložiti razumne napore da otkloni prekide Usluga što je pre moguće. Korisnik će pružiti svu neophodnu podršku eServeru da otkloni takve prekide. Ako se prekidi mogu pripisati trećim licima, kao što je provajder telekomunikacija, jedina obaveza eServera je da podstakne tu treću stranu da obezbedi efikasan lek za taj prekid.
 3. eServer nudi tehničku podršku i to 24/7. Kontakt informacije i način rada za podršku nalaze se na veb stranici eServer-a. eServer ima pravo da fakturiše Klijentu po uobičajenoj satnici za sve radnje koje se izvode kao zahtevi za podršku za probleme koji se mogu pripisati Klijentu.
 4. eServer ima pravo da privremeno suspenduje ili ograniči korišćenje Usluga bez prethodnog obaveštenja kako bi izvršio razumno potrebno održavanje ili nadogradnju svojih sistema, a da Klijent nema pravo na bilo kakav oblik naknade. eServer nastoji da to uradi samo kada je upotreba mala i nastojaće da unapred najavi održavanje ili nadogradnju prozora.
 5. Sav licencirani softver koji pruža eServer u kontekstu ugovora se iznajmljuje, a ne prodaje. eServer i njegovi davaoci licence zadržavaju sva prava, vlasništvo i interes u softveru i svim njegovim ažuriranjima. Klijent poseduje samo ograničenu, ličnu, opozivu, neekskluzivnu, neprenosivu licencu koja se ne može podlicencirati za korišćenje softvera za svoje poslovanje tokom trajanja ugovora. Naknade za licenciranje softvera se ne vraćaju kada se softver aktivira.
 6. eServer nije u obavezi da pravi rezervne kopije podataka o Klijentu koji se čuvaju preko njegovih usluga (uključujući softver instaliran na uslugama, promene konfiguracije koje je izvršio Klijent ili podatke uskladištene u bazama podataka povezanim sa uslugama), osim kada je prethodno pismeno drugačije dogovoreno drugačije.
 7. Kada je pravljenje rezervnih kopija izričito dogovoreno, jedina obaveza eServera u vezi sa takvim rezervnim kopijama je da uloži najbolje napore da prikupi i napravi rezervnu kopiju dogovorenih podataka i da ih učini dostupnim za oporavak u slučaju vanrednih situacija. Oporavak pojedinačnih datoteka ili stavki podataka iz rezervne kopije moguć je samo u izuzetnim slučajevima i uz plaćanje uobičajene satnice eServera.

Član 4. Politika prihvatljivog korišćenja

 1. Kupac neće koristiti Usluge niti dozvoliti drugima da urade isto na bilo koji način koji krši bilo koji važeći građanski ili krivični zakon i/ili tada važeće Uslove korišćenja koje je objavio eServer ili koji negativno utiče na performanse usluga.
 2. eServer može da suspenduje ili ukine usluge ako eServer, prema sopstvenom nahođenju, smatra da sadržaj koji se hostuje ili korišćenje usluga verovatno krši gorenavedene uslove. eServer ne mora da konsultuje ili obaveštava Kupca u takvom slučaju. eServer nije odgovoran za bilo kakvu štetu koju bi Kupac mogao da pretrpi kao rezultat njegovih radnji prema ovoj klauzuli.
 3. U slučaju da treća strana pokrene stvarnu ili sumnjivu povredu gorenavedenih uslova koja tvrdi da je povredila povredu, eServer će postupiti u skladu sa uslovima svoje tada aktuelne procedure obaveštenja i uklanjanja. Pored toga, eServer će se pridržavati svih odgovarajućih vladinih ili sudskih naloga u vezi sa pružanjem bilo koje informacije u skladu sa zakonom.
 4. U slučaju da Korisnikovo korišćenje usluga ili povezanih resursa znatno premašuje razumnu upotrebu (npr. izuzetno veliki promet podataka ili korišćenje resursa), eServer može da suspenduje uslugu koja krši sve dok se o tome ne razgovara sa Klijentom i ne dođe do odgovarajućeg rešenja (kao što je pronađeno je teško ograničenje korišćenja resursa ili nadogradnju na višu ponudu).

Član 5. Imena domena

 1. U slučaju da je deo zahteva Klijenta da se registruje ili prenese bilo koje ime domena pod kontrolom eServera, eServer će raditi sa Klijentom da izvrši takvu registraciju ili transfer, ali samo u ulozi posrednika ili agenta Klijenta.</li >
 2. Registracija i korišćenje imena domena podležu pravilima koje postavlja odgovarajući registar imena domena. eServer ne prihvata nikakvu odgovornost ili odgovornost u tom pogledu, pošto eServer nije strana ni u kakvom ugovoru između registra i Kupca.
 3. Registracija ili prenos imena domena je uspešan samo ako je Klijent dobio potvrdu iz registra (npr. preko WHOIS-a). Faktura sa eServera ne predstavlja dokaz o registraciji ili prenosu. U slučaju da su za izvršenje transfera neophodni bilo kakvi ključevi ili kodovi za autorizaciju, Klijent će te ključeve ili kodove dostaviti eServeru.
 4. eServer ne prihvata nikakvu odgovornost za gubitak ili nemogućnost korišćenja imena domena osim kada je takav gubitak ili nemogućnost direktan rezultat namernog nedoličnog ponašanja ili grubog nemara od strane eServera.
 5. eServer ima pravo da suspenduje ili otkaže ime domena u slučaju raskida ugovora na osnovu kršenja ugovora od strane Korisnika.
 6. U slučaju prekida usluge od strane bilo koje strane, sve naknade povezane sa imenom(ima) domena se ne vraćaju.

Član 6. Cene i fakturisanje

 1. Sve cene ne uključuju porez na dodatu vrednost (PDV) i druge namete ili troškove koje nameće vlada. Klijent je odgovoran za sve troškove povezane sa plaćanjem, uključujući naknade za bankovni transfer i troškove konverzije valuta.
 2. eServer će fakturisati Kupcu u skladu sa izabranim rokom plaćanja za pružene usluge. Pružanje usluga se vrši na osnovu avansa. Za dodatne usluge, naknade se naplaćuju pre završetka usluge, osim ako nije drugačije ugovoreno.
 3. Tamo gde se fakture zasnivaju na kapacitetu procesora, skladišta i/ili prenosa koji koristi Klijent, računovodstveni sistem eServera će predstavljati potpuni dokaz prema Klijentu, osim ako Klijent ne dostavi zaključne dokaze o suprotnom.
 4. Kupac će u potpunosti platiti sve fakture u roku od četrnaest (14) dana od datuma fakture.
 5. U slučaju da Klijent ne plati u roku, eServer će onemogućiti usluge i/ili povezane funkcije (npr. administrativni interfejs) sve dok sve fakture ne budu plaćene u potpunosti.
 6. Ako Kupac ospori ceo ili deo fakture, Kupac mora da dostavi žalbu sa pratećim dokazima eServeru u pisanoj formi u roku od sedam dana nakon prijema fakture. U tom slučaju, Kupac ima pravo da obustavi plaćanje spornog dela fakture, ali ne i bilo kog drugog dela.
 7. Ako eServer smatra da je žalba opravdana, eServer će izdati prilagođenu ili zamensku fakturu. Ako eServer smatra da je žalba neopravdana, Kupac će odmah platiti sporni iznos. Kupac će plaćati i zakonsku kamatu obračunatu na mesečnom nivou od trenutka isteka prvobitnog roka plaćanja, kao i sve troškove, naknade i izdatke nastale u vezi sa naplatom duga.
 8. eServer može ograničiti pristup Uslugama ili na drugi način suspendovati svoje obaveze prema ugovoru ako eServer može razumno da pretpostavi da Klijent nije ispunio svoje obaveze plaćanja.
 9. eServer ima pravo da prilagodi cene u bilo kom trenutku uz obaveštenje od 15 dana.
 10. Sva plaćanja preko Chipcard platnog prolaza za Visa/Mastercard/Maestro vršiće se u lokalnoj valuti Republike Srbije - dinarima (RSD). Za informacije prikazujemo cene u drugim valutama i koristimo NBS (Narodna banka Srbije), KSE.com i interni kurs. Iznos koji je povučen sa vaše platne kartice naplaćuje se u valuti vaše kartice uz konverziju po kursu kartičnih organizacija i banaka (nažalost nije moguće utvrditi tokom procesa transakcije). Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost male razlike u iznosu od originalne cene navedene na našoj veb stranici.

Član 7. Ograničenje odgovornosti

 1. eServer će biti odgovoran Klijentu samo za direktnu štetu koja proističe iz njegovog namernog lošeg ponašanja prema Klijentu ili materijalno nemarnog izvršavanja bilo koje njegove obaveze prema ugovoru.
 2. eServer nikada neće biti odgovoran za bilo kakve posledične, posebne, kaznene i/ili slučajne štete, uključujući gubitak dobiti, koji proizilaze iz ili u vezi sa ugovorom, čak i ako je obavešten o mogućnosti takve štete.
 3. Svaka odgovornost eServer-a za događaj ne može premašiti iznos koji je Klijent stvarno platio eServeru u mesecu koji prethodi datumu kada se događaj desio.
 4. Ne postoji odgovornost za štete koje nisu prijavljene eServeru u pisanoj formi u roku od dve nedelje od nastanka, ili za štete u kojima Klijent nije preduzeo odgovarajuće mere da ograniči takvu štetu.
 5. Kupac će obeštetiti, braniti i držati bezopasan eServer od svih gubitaka, potraživanja, štete, obaveza, radnji, troškova ili izdataka, uključujući razumne advokatske honorare koje ima u vezi sa bilo kojim potraživanjem trećih strana.</li >

Član 8. Viša sila

 1. Osim obaveze blagovremenog plaćanja u skladu sa ugovorom, nijedna od strana neće biti odgovorna za bilo kakvo neispunjavanje bilo koje svoje obaveze po ugovoru ako je do tog neuspeha došlo zbog više sile.
 2. Smatra se da viša sila uključuje, bez ograničenja, radnje ili propuste vlada, radnje ili propuste vojnih vlasti, štrajkove, blokade ili druge industrijske poremećaje, ratove, blokade, pobune, nemire, epidemije, klizišta, zemljotrese, požari, oluje, munje, poplave, božja dela, građanski nemiri, (distribuisani) napadi uskraćivanja usluge, ograničeno funkcionisanje relevantne internet infrastrukture van kontrole bilo koje strane, teroristički napadi, kašnjenje u isporuci od strane trećih dobavljača i bilo koja druga dela ili propuste koji nisu pod kontrolom pogođene strane.
 3. Strana pogođena slučajem više sile će bez odlaganja pismeno obavestiti drugu stranu o stepenu kašnjenja koji se očekuje kao rezultat događaja.

Član 9. Rok i raskid

 1. Ugovor je formiran nakon što eServer odobri zahtev i ostaje na snazi uzastopnim periodima od po mesec dana, sve dok Klijent ne raskine ugovor pismenim obaveštenjem ili zahtevom za otkazivanje podnetim preko Oblast za klijente.
 2. U bilo kom trenutku eServer može da zahteva od Klijenta da pruži dokaz svog identiteta. Nesaradnja u ovom procesu je razlog za trenutni raskid ugovora.
 3. U slučaju da Klijent krivom ne ispoštuje materijalne obaveze iz ugovora, eServer će raskinuti ugovor, ali tek nakon što strana koja nije ispoštovala ne otkloni kvar u razumnom vremenskom periodu nakon obustave usluge zbog neplaćanje.
 4. Po okončanju, eServer će poslati Kupcu konačnu fakturu za sve dospele iznose koji još nisu fakturisani. Sve fakture poslate pre datuma raskida ostaće dospeće iu punom efektu i biće odmah plative po raskidu.
 5. Ovi uslovi i odredbe ovih Odredbi i uslova i ugovora, koji su, po svojoj prirodi, namenjeni da opstanu tokom trajanja ugovora, ostaju na snazi.

Član 10. Izmene ugovora

 1. Sporazum, uključujući ove Uslove i odredbe, može biti izmenjen samo pisanim dokumentom koji potpisuju strane.
 2. eServer ima pravo da prilagodi ili dopuni ove uslove i odredbe u bilo kom trenutku. Takvi prilagođeni ili dodatni uslovi će stupiti na snagu 10 dana nakon što ih obavesti Klijent.
 3. Ako Klijent ne želi da prihvati prilagođene ili dodatne uslove, Klijent mora da uloži prigovor eServeru u roku od ovih 10 dana nakon što je obavešten o ovim uslovima. eServer tada može, po svom nahođenju, da povuče adaptaciju ili dodatak. Ukoliko eServer to ne učini, Kupac ima pravo da raskine ugovor u roku od 10 dana. Neraskidanje predstavlja prihvatanje takvih uslova.

Član 11. Važeći zakon i sporovi

 1. Zakon i ovi Opšti uslovi regulišu se zakonom Srbije. Konvencija Ujedinjenih nacija o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe se ne primenjuje.
 2. Svake sporove koji nastanu između eServera i Korisnika u vezi sa ugovorom će rešavati nadležni sudovi u Beogradu, Srbija, u glavnom mestu poslovanja eServera.
 3. U slučaju da bilo koji deo ugovora ili ovih Opštih uslova postanu ili budu proglašeni nevažećim od strane bilo kog nadležnog suda, takva nevažnost neće uticati na ostatak ovog ugovora. Strane će u tom slučaju odrediti jednu ili više odredbi o zamjeni koje su najbliže dotičnoj klauzuli i koje su zakonite prema važećem zakonu.
 4. Propust bilo koje strane da zahteva od druge strane da izvrši bilo koju odredbu ugovora ni na koji način neće uticati na pravo te strane da sprovede takve odredbe, niti odricanje bilo koje strane od kršenja bilo koje odredbe ugovora smatrati ili smatrati odricanjem od svakog daljeg kršenja iste odredbe.
 5. Nijedna strana ne može pokrenuti tužbu, bez obzira na formu, koja proizilazi iz sporazuma ili je u vezi sa njim više od godinu dana nakon što je uzrok tužbe nastao ili od datuma otkrivanja takvog razloga, u zavisnosti od toga šta je kasnije. Međutim, ni u kom slučaju tužba se ne može pokrenuti više od godinu dana od datuma raskida ugovora.

Član 12. Ostali uslovi

 1. Stranke sklapaju ugovor kao nezavisni ugovarači. Ugovorom između eServera i Kupca ili bilo kog od njihovih zaposlenih ili agenata ne uspostavlja se nikakav radni odnos ili odnos agenta/glavnog.
 2. Sporazum se neće ustupiti ili na drugi način preneti od strane jedne strane bez prethodne pismene saglasnosti druge strane, koja se neće neopravdano uskratiti. Svaki takav prenos bez takve saglasnosti biće ništavan. Međutim, nije potrebna saglasnost za ustupanje ili prenos ugovora na bilo koju filijalu strane koja je izvršila prenos ili bilo koju kompaniju koja je uspela da u suštini ostvari sve poslove te strane. Štaviše, eServeru je dozvoljeno da dodeli i prenese ugovor bilo kojoj trećoj strani. Sporazum obavezuje i važi u korist naslednika i dozvoljenih ustupnika strana.
 3. Kupac će obaveštavati eServer o svim promenama u njegovom imenu, adresi ili drugim kontakt detaljima koji mogu biti relevantni za eServer.
 4. Svaki zahtev za „pisanom“ izjavom može da se ispuni korišćenjem e-pošte, pod uslovom da se identitet pošiljaoca i integritet takve e-pošte mogu utvrditi sa dovoljnom sigurnošću.
 5. Naslovi odeljaka u ovim Opštim uslovima su samo radi pogodnosti i neće se koristiti za tumačenje ili tumačenje navedenih termina.

Ovaj dokument je poslednji put ažuriran 23. maja 2022.

 • tos, legal, terms, uslovi
 • 0 Drugi korisnici su označili ovaj članak kao koristan
Da li vam je ovaj odogvor pomogao?

Povezani članci

Informacije o kompaniji

Pun naziv kompanije: Maxim Azarov pr hosting eServer Kruševac Skraćeni naziv kompanije: Maxim...

Politika pružanja usluga

Smernice za isporuku usluga za nove klijente ili kupce prvi put Zbog rizika koje predstavljaju...

Powered by WHMCompleteSolution